/
Regulamin
/
1. Organizatorem akcji pod nazwą Personalizacja egzemplarza książki „Pismo Święte dla młodych. Biblia z papugą (dalej „Akcja”) jest Dom Wydawniczy Rafael z siedzibą przy ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków NIP: 677 23 70289 (dalej„Organizator”). Osoby, które przystąpiły do akcji nazywane są „Uczestnikami”
2. Celem akcji jest umożliwienie zamieszczenia swojego Imienia oraz nazwiska (dalej także „Personalia”) w publikacji „Pismo Święte dla młodych. Biblia z papugą" (dalej „Książka”) wydawanej przez Organizatora
3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji oraz przyszłych inicjatyw Administratora, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
5. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania
§ 1
§ 2
1. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji na stronie, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Regulamin akcji będzie dostępny na stronie www.bibliapersonalizowana.pl.
2. W akcji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Udział w akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamieszczania Personali na okładce Książki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami, w tym w szczególności podawania danych niezgodnych z rzeczywistością. Organizator ma w każdym momencie prawo usunąć bez podania przyczyny zgłoszenia, których prawdziwość budzi jego wątpliwości albo które naruszają prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich
1. Czas trwania akcji określony jest każdorazowo na stronie www.bibliapersonalizowana.pl
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest podać na stronie www.bibliapersonalizowana.pl w swoje imię, nazwisko (Personalia), adres korespondencyjny, adres e-mail oraz zobowiązany jest dokonać opłaty za Książkę, której wysokość określona jest na stronie www.bibliapersonalizowana.pl
3. Personalia uczestników zostaną zamieszczone na okładce w przypadku opłacenia zamówienia z Książką złożonego na www.bibliapersonalizowana.pl do dnia określonego jako termin końcowy akcji podany na www.bibliapersonalizowana.pl
4. W przypadku nieopłacenia zamówienia Personalia nie zostaną umieszczone na zadeklarowanym egzemplarzu.
5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
6. Każdy uczestnik akcji jest uprawniony do wycofania swojego zgłoszenia poprzez złożenie reklamacji na adres andrzej@gloria24.pl
w terminie do dnia rozpoczęcia prac nad Książką. Termin podany zostanie drogą e-mailową na adres podany podczas składania zamówienia.


Aby spersonalizować publikację „Pismo Święte dla młodych. Biblia z papugą” należy:
1. Złożyć zamówienie na książkę wchodząc na stronę http://www.bibliapersonalizowana.pl/
2. Wypełnić formularz zamówienia
3. Opłacić zamówienie
4. ...to wszystko!
Nazwiska osób, które wezmą udział w akcji, ale nie opłacą zamówień zostaną automatycznie pominięte.
§ 3
Kontakt
DOM WYDAWNICZY RAFAEL
ul. Rękawka 51
30-535 Kraków
e-mail: andrzej@gloria24.pl
tel.: +48 570051772